Nordijski center Planica - Biro Stvar

Uporabljamo piškotke.

OK

01

Osrednji objekt

Stavba je zasnovana kot arhitekturni poudarek, umeščen v težišču med skakalnim in tekaškim segmentom Nordijskega centra Planica. Vkopani del objekta ob poti v dolino Tamar tvori najvišjo teraso terena, na robu katere stoji koncentrična arhitektura vidnega dela stavbe, ki želi s svojo dinamično vsebino in podobo enakovredno povezovati vse naravne in kulturne prvine prostora. Namembnost stavbe je spremenljiva s prilagajanjem vsebine glede na letni čas ali za potrebe organizacije tekmovanj. V osnovi služi turističnim obiskom za predstavitev naravnih, kulturnih in športnih značilnosti Planice ter rekreativnim in profesionalnim športnikom za organizacijo treningov in tekmovanj. Objekt z integracijo dveh vetrovnikov, notranje smučarsko-tekaške steze, interpretacijskega centra ter z izrazito večnamensko zasnovo dosega edinstvenst v svetovnem merilu.02

Projekt

Projekt je obsegal zemljišče površine 61.000 m2, od tega pozidana površina stavbe zavzema 5.700 m2. V sklopu projekta je bila rekonstruirana tudi cesta v dolino Tamar z zunanjimi terasnimi parkirišči v skupni površini 10.300 m2. Stavba obsega 8.500 m2 notranjih neto površin v sedmih etažah. Objekt je konceptualno in konstrukcijsko členjen na vkopani del, ki obsega 85% notranjih površin, in cilindrični nadzemni del.

Arhitekturno podobo nadzemnega dela objekta tvori lesena fasada v sodobni interpretaciji ganka, s katerega je moč doživeti 360° pejsaž narave, športne infrastrukture in prireditev. V vhodni avli, ki je dostopna s ploščadi nasproti Letalnice bratov Gorišek, se obiskovalec sooči s horizontalnim in vertikalnim vetrovnikom, ki tvorita zaprto zračno zanko preko šestih etaž objekta. T.i. interpretacijski center se nadaljuje v gornjih etažah, kjer je interaktivno predstavljena zgodovina Planice in nordijskih disciplin, zaključi pa se s steklenim paviljonom na panoramski strehi. Tlorisna zasnova in notranja oprema interpretacijskega centra omogoča enostavno reorganizacijo v času prireditev, ko se nameni gostitvi vabljenih obiskovalcev.

Pod koncentričnim delom objekta so umeščene štiri vkopane etaže, kler je najnižja namenjena izključno postroju vetrovnika. Višje sledijo tehnični prostori s toplotno postajo in sistemi požarne varnosti s šprinkler bazenom.

Etaža pod vhodno avlo, ki je preko podzemnega hodnika neposredno povezana z areno letalnice, vsebuje prostore prve pomoči, garderobe s sanitarijami in prostore za sprostitev športnikov.

Poglej Galerijo

Večji del vkopanega dela objekta zavzema tro-etažna večnamenska dvorana, zasnovana s poletažnim višinskim zamikom in ravno povozno in ozelenjeno streho, ki v zunanji podobi tvori najvišji terasi obstoječega zunanjega parkirišča ob poti v dolino Tamar. Nižja terasa služi avtobusnemu postajališču, višja terasa pa smučarsko-tekaškemu stadionu pozimi oz. nogometnemu igrišču poleti. Višinska razlika med nivojema je izvedena v poševnem ozelenjenem nasutju s posameznimi vseki za vhode in uvoze ter s poudarjenimi elementi svetlobnikov in zračnikov. Vse etaže podzemne dvorane se poleti lahko uporablja za skladiščenje snega in organizacijo notranje smučarsko-tekaške steze dolžine 880 m, v zimskem času pa kot garažna hiša za 178 vozil. V času zimskih prireditev se najnižja etaža organizira kot novinarsko središče za 300 oseb, vmesna za potrebe garderob in sanitarij 420 tekmovalcev, gornja pa za postavitev servisnih kabin 40 tekmovalnih ekip. Center smučarsko tekaškega stadiona in gornja etaža dvorane sta neposredno povezana preko podzemnega hodnika.

Scenarij poletje

Scenarij zima

Situacija

Tloris pritličja

Tloris prve kleti

Prerez preko glavnega stopnišča

Prerez preko podzemne dvorane

Detajli

03

Gradnja

Gradnja se je pričela jeseni leta 2014 in potekala neprekinjeno tudi v zimskih mesecih vse do otvoritve v decembru leta 2015. Pred pričetkom temeljenja je bil izveden široki izkop gradbene jame v obsegu 55.000 m3, od tega se je 20.000 m3 uporabilo za zasip vkopanega dela objekta.

Temelji in kletne etaže so izvedeni kot armirano betonska konstrukcija v polovično zamaknjenem rastru 8 m × 8 m, ki izhaja iz organizacije notranjih parkirnih mest. Fasada zunanjih sten kletnih etaž je izvedena kot prezračevana s kovinsko oblogo, v katero so bila med drugim integrirana tudi vsa vhodna vrata in poševna sekcijska vrata večnamenske dvorane. Arhitekturni poudarki in izvedbeni izzivi vkopanega dela objekta zagotovo predstavljajo armirano-betonski svelobniki v obliki poševno prirezanih stožcev ter fluidno oblikovani portali glavnega vhoda in uvozov v kletno dvorano. Opažni elementi za vidni beton so bili izdelani individualno na podlagi 3D arhitekturnih načrtov.

Objekt nad terenom je zasnovan kot cilinder zunanjega premera 29 m, izveden v kombinaciji jeklene in armirano-betonske konstrukcije. Vse etaže nad vhodno avlo so vizualno povezane preko zračnega prostora v centru cilindra, ki se zgoraj zaključi s pohodno stekleno streho v ravnini strešne terase. Paviljon na strešni terasi je izveden iz jeklenega paličja in funkcionalno predstavlja glavo armirano-betonskega komunkacijskega jedra. Fasada je kompletno toplotno-izloacijsko zasteklena, v primeru paviljona tudi z z uporabo krivljenega stekla. Končna zunanja podoba je dosežena s horizontalnimi ločnimi senčili iz lepljenega macesna, ki so preko jeklene podkonstrukcije vpeta na osnovno konstrukcijo stavbe.

Gostota senčil je določena glede na osončenje, notranji funkcionalni ustroj stavbe in interesantnost vedut. Izbor macesnovega lesa je bil poenoten za vse planiške objekte.

Inštalacije stavbe so prilagojene predvideni večnamenski uporabi in se krmilijo preko centralnega nadzornega sistema. Podzemna dvorana je med drugim opremljena s sistemom talnega gretja oz. hlajenja z možnostjo regulacije temperature betonskega jedra med -10 in +25 °C preko toplotnih črpalk z izkoriščanjem podtalne vode iz vrtin na območju Planice. Zunanja ureditev vsebuje vse potrebne komunalne priključke za različne scenarije organizacij prireditev.

Izjemen napor je bil vložen v montažo in kalibracijo vertikalnega in horizontalnega vetrovnika, ki sta povezana v enotno zračno zanko. Postroj med drugim obsega dva ventilatorja premerov preko 300 cm in skupne moči 1,8 MW, ki sta umeščena v najnižji kletni etaži. Vertikalni vetrovnik je izveden v ločnem varnostnem steklu, skupne višine 680 cm in premera 360 cm. Horizontalni vetrovnik v dolžino meri 600 cm, 330 cm v višino in 480 cm v širino. Zračni tok doseže največjo hitrost v vertikalnem vetrovniku do 250 km/h.

Podatki o projektu:
objekt: Osrednji objekt NC Planica
arhitektura: STVAR d.o.o.
Aleš Vodopivec u.d.i.arh.
Marko Smrekar u.d.i.arh.
krajinska arhitektura: Studio AKKA d.o.o.
Ana Kučan u.d.k.arh.
Luka Javornik u.d.k.arh.
gradbene konstrukcije: Grad-art d.o.o.
strojne instalacije: I.S.P. d.o.o., Eso projekt d.o.o.
električne instalacije: Eldata d.o.o., El-ari d.o.o.
lokacija: Planica +951,60 m. nm. v.
velikost: 61.000 m2 – površina ureditvenega območja
8.500 m2 – notranja neto površina objekta
kronologija: natečaj 2009
projekt 2010-2013
realizacija 2014-2015
investicija: 10.000.000 EUR