Nordijski center Planica - Biro Stvar

Uporabljamo piškotke.

OK

01

Ogrevalna objekta

Ob zaletišču Blovdkove velikanke in letalnice bratov Gorišek sta locirana ogrevalna objekta (HS104/139 ter HS225).
Objekta sta naslonjena ter delno vtisnjena v naravno pobočje, pozicionirana med žičnico in skakalnicama ter od njiju ločena zaradi morebitnih povečav skakalnih naprav.
Objekta sta zasnovana kot manjša in večja „dnevna soba“ prvenstveno namenjena pripravi smučarskih skakalcev v času tekmovanj in treningov, ki pa hkrati predstavlja del turistične infrastrukture dopolnilnih dejavnosti Nordijskega centra Planica (krožna pot, sankaška proga, zip-line).
Servisna objekta Čaplja in Kavka sta umeščena vzporedno s plastnicami na rob doline v točko prevoja ravnine v pobočje. Tovrsta postavitev objektov omogoča prilagodljivo izrabo osrednjega prostora ter pušča poglede vzdolž ledeniške doline čimbolj neovirane.
Arhitekturna zasnova servisnih objektov je zadržana, dvopartitna, z diskretno arhitekturo lebdeče strehe, ki sledi nagibu terena. Oblikovanje sloni na ponavljajočih se kontrastih trdno-mehko, trajno-začasno, hladno-toplo, javno-zasebno.
02

Ogrevalni objekt HS104/139

Objekt se nahaja na pobočju poraslem z gozdom med vmesno postajo sedežnice „Čaplja“ in zaletiščem Blovdkove velikanke (HS139). Od stavbe je po pobočju speljana tudi pot do gozdne ceste, ki se v zimskem času lahko preoblikuje v sankaško progo.

Stavba s svojo pozicijo ter funckionalno / programsko zasnovo lahko postane vmesna postaja sedežnice, servisni prostor tekmovalcem v času treningov, ogrevalni prostor skakalcem v času tekmovanj ali del skupne turistične ponudbe v času sankaške sezone.

Izhajajoč iz različnih scenarijev uporabe je objekt zasnovan kot večnamenski dvoetažen galerijski prostor, ki se odpira tako proti pobočju kot v dolino. Podaljšek notranjega prostora predstavlja previsna terasa, ki omogoča neovirane poglede na športno infrastrukturo v dolini ter naravno gorsko kuliso s Cipernikom.

Podoba objekta izhaja iz tendence po spajanju z naravnim okoljem ter oblikovni navezavi na ostale športne objekte ob skakalnicah. Fasadna opna se odziva na notranjo vsebino in je na mestu servisnih programov zaprta z lesenim ovojem ter v območju skupnih večnamenskih prostorov zastekljena.

Enokapna streha, ki izhaja iz nagiba terena ter naklonov zaletnih smučin je položena na leseno konstrukcijo objekta.

Načrti

Tloris pritličja

Tloris mansarde

Prerez C-C in D-D

Prerez B-B

03

Ogrevalni objekt HS225

Zgradba je locirana med zgornjo postajo sedežnice „Čaplja“ in zaletiščem letalnice bratov Gorišek. Geometrija objekta izhaja iz prilagajanja osi skakalnice ter konfiguracije terena.

Zaradi otežene gradnje v pobočje je ogrevalni objekt konstrukcijsko zasnovan kot sovprega betona ter lesa. Na betonsko nosilno ploščo ter oporni zid proti terenu so montažno postavljena lesena rebra, ki nosijo enokapno streho.

Glavni vhod v objekt je lociran v preklopu stavbnih mas.
Osrednji dvovišinski galerijski prostor programsko ni zaključen in omogoča različne športne, poslovne in turistične scenarije uporabe.

Fasadni izraz objekta je zadržan in podrejen prodiranju okoliške narave skozi objekt, zato je objekt proti pobočju ter v smeri doline popolnoma transparenten. Notranja sredica je zaščitena z enokapno streho, ki s smerjo in naklonom koketira z nagibom terena kot objekti športne infrastrukture.

Oblikovno in doživljajsko posebnost predstavlja previsni vezni člen med ogrevalnim objektom ter zaletiščem letalnice bratov Gorišek s katerega lahko obiskovalec doživi dimenzijo ene največjih skakalnih naprav na svetu.

Načrti

Tloris pritličja

Tloris mansarde

Prerez A-A